ביטול עסקה

ביטול עסקה ע"י פוקס ו/או האתר

פוקס תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:

 1. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר;
 2. אם יתגלה כי המזמין הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה;
 3. אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר;
 4. אם השימוש באתר הווה ו/או אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל;
 5. כאשר המזמין חב חוב כספי לאתר ו/או לפוקס וכבר חלף המועד לתשלומו;
 6. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר, ו/או במשלוח המוצר;
 7. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר;
 8. במקרה שבו מוכר ו/או מעביר תווי הקניה לכל צד שלישי שלא כאמור בסעיף זה מהווה הפרה יסודית של תקנון זה.
 9. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו;
 10. כאשר קיים חשש, מצד פוקס שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 11. מבלי לגרוע מאמור לעיל, פוקס תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ביטול עסקה על ידי המשתמש

 1. ביטול עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981 לרבות התקנות מכוחו (להלן "החוק") ולאמור לעיל ולהלן.
 2. הביטול יתבצע באחת הדרכים שלהלן: בטלפון; בדואר רשום; בדואר אלקטרוני; באינטרנט בקישור ייעודי בדף הראשי באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים לעיל. בהתאם להוראות חוק מכר מרחוק צריך לעשות קישור ייעודי לביטול עסקה.
 3. ככל ונערך מימוש של תווי הקניה, לא ניתן לבטל את ההזמנה.
 4. לאחר אספקת התווים, ביטול ההזמנה תהא בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של פוקס.
 5. כל  החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

 

לפרטים ובירורים באשר לביטול העסקה, ניתן לפנות אל המחלקה העסקית בפרטים הבאים:

טלפון: 5495*

דוא"לSERVICE-DREAM@DREAMCARD.CO.IL